Monthly Archives: May 2014

2014 varadhar uthsavam – part 2

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

dhEva perumAL (varadhar) uthsavam – thIrthavAri on vaikAsi sravaNam

 100_1737dhEva perumAL in the middle, vishwaksEnar, AzhwArs, ALavandhAr, thirukkachi nambi

100_1744emperumAnAr, mAmunigaL

 • uthsava kramam
  • Morning – puRappAdu at 9am approx
  • Afternoon – thirumanjanam
  • Evening – puRappAdu at 8pm approx
  • On day 10 – dhvAdhasa ArAdhanam with thiruvAimozhi sEvAkAlam starting at 4pm

Thanks to srI prashAnth krishNa and sannidhi kainkaryaparas for capturing the wonderful picture.

2014 varadhar uthsavam – part 1

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

dhEva perumAL (varadhar) uthsavam – thIrthavAri on vaikAsi sravaNam

100_1605 100_1592

 • uthsava kramam
  • Morning – puRappAdu at 9am approx
  • Afternoon – thirumanjanam
  • Evening – puRappAdu at 8pm approx
  • On day 10 – dhvAdhasa ArAdhanam with thiruvAimozhi sEvAkAlam starting at 4pm

Thanks to srI prashAnth krishNa and sannidhi kainkaryaparas for capturing the wonderful pictures and rukmiNi ammangar for passing them along.