Monthly Archives: August 2014

2014 AvaNi mrgasIrsham

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

IMG_7498

Before thirumanjanam

IMG_7503After thirumnajanam