Monthly Archives: December 2014

2014 kArthigai mrgasIrsham – vana bhOjanam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Dec 7th – vana bhOjana uthsavam

100_2395