Monthly Archives: June 2017

2017 Ani mrgaSIrsham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

June 23rd – Ani mrgaSIrsham

 • Afternoon/Evening
  • Satha kalasa thirumanjanam for varadharAja perumAL, ubhaya nAchchiyArs, thAyAr and ANdAL, and thirukkachchi nambi including hOmam and pUrNAhudhi.
  • thiruppallANdu, thiruppAvai gOshti and sARRumuRai
 • Evening
  • thiruppallANdu, rAmAnusa nURRanthAdhi gOshti and sARRumuRai

2017 vaikAsi brahmOthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:   SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

June 6 to 15 – varadharAjap perumAL brahmOthsavam

Schedule/details

 • Daily 2 times puRappAdu
 • 6th – dhvajArOhaNam
 • 8th – garuda vAhanam
 • 14th – thIrthavAri, dhvaja avarOhaNam
 • 15th – sapthAvaraNam

Pictures

 • Day 1

Picture courtesy : rukmiNi ammangar

Invitation